Vytvořit nový účet
x

Přihlašte se:

Uživatelské jméno:

Heslo:
 

nebo Vytvořit nový účet

  Zapomenuté heslo?Všeobecné obchodní podmínky.

1. Úvodní ustanovení

Společnost HDroot s.r.o. IČ 29096189, se sídlem Klicperova 9, 30100 Plzeň, (dále jen Provozovatel), provozuje za níže uvedených podmínek Službu zprostředkování přístupu k uloženým informacím, datům a funkcím diskusního fóra dostupných v počítačové síti Internet pod doménovým jménem JeepForum registrovaným v gTLD .cz .(dále jen JeepForum)

1.1 Vztah Provozovatele s Uživateli JeepForum se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“). V případech které nejsou uvedené ve VSP se vztah Provozovatele s Uživateli se řídí právním řádem České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiní vše potřebné pro to, aby Uživatele a Registrované Uživatele neprodleně o této změně informoval.2. Souhlas s podmínkami

Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služby seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo Registrací Uživatelského jména nebo fakticky tím, že Uživatel začne Službu používat. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby.3. Registrace Uživatele

Do JeepForum mají možnost přispívat pouze registrovaní Uživatelé.

Všechny veřejné funkce a obsahy JeepForum jsou dostupné pouze registrovaným Uživatelům.

Uživatel si při registraci může vybrat libovolné, v JeepForum dosud nezaregistrované či nezablokované Uživatelské jméno a pro jeho registraci použít v JeepForum dosud nepoužitou e-mailovou adresu.


Registrace v JeepForum je bezplatná. Každý uživatel je povinen napříč celým Diskusním fórem dodržovat tyto VSP.4. Povinnosti registrovaných Uživatelů.

Každý Registrovaný Uživatel se zavazuje, že Službu nezneužije k uveřejňování ofenzivních a/nebo hanlivých příspěvků směřující na jakékoliv společenské skupiny bez ohledu na klíč sloužící k definici takových skupin.

Každý Registrovaný Uživatel se zavazuje, že Službu nezneužije k uveřejňování nepovolené inzerce, obsahu ohrožujícího dobré mravy, nezákonného obsahu či páchání trestné činnosti.

Každý Registrovaný Uživatel se zavazuje, že Službu nezneužije k uveřejňování netematických příspěvků či příspěvků s nízkou kvalitou obsahu.5. Kontrola dodržování Povinností Uživatelů

Za nedodržování povinností muže být Uživatel postižen následujícími způsoby:

Omezením přímého přístupu některých nebo všech jeho příspěvků pro ostatní Uživatele.
Omezením přímého přístupu profilu jeho uživatelského účtu pro ostatní Uživatele.
Smazáním konkrétního příspěvku.
Zamezením přístupu k účtu.
Smazáním uživatelského Účtu.

OO tom, zda-li došlo k porušení Povinností Uživatele, a o případných postizích vztažených ke konkrétnímu uživatelskému účtu je rozhodováno v následujících úrovních:


5.1 Rozhodování komunity registrovaných Uživatelů
=================================================
Pokud registrovaní Uživatelé JeepForum udělí prostřednictvím systémových nástrojů JeepForum konkrétnímu příspěvku stanovený počet negativních hodnocení, aktivuje se u takového příspěvku omezení přímého přístupu k danému příspěvku platné pro všechny Uživatele JeepForum.

Pokud registrovaní Uživatelé JeepForum udělí prostřednictvím systémových nástrojů JeepForum konkrétnímu Uživateli stanovený počet negativních hodnocení, aktivuje se automaticky u takového uživatelského profilu a u všech jím napsaných příspěvků omezení přímého přístupu které je platné pro všechny Uživatele JeepForum.

Forma rozhodování komunity Uživatelů je na JeepForum majoritním nástrojem používaným jak pro kontrolu porušovaní POvinností, tak pro správu kvality Obsahu..

Rozhodnuti plynoucí z rozhodování komunity registrovaných Uživatelů jsou konečná.


5.2 Rozhodovaní Moderátorů diskusí
=================================================
Hlavním úkolem moderátorů diskusí JE správa věcného obsahu. Z tohoto titulu mohou Moderátoři diskusí Uživateli založená témata či odeslané příspěvky přesouvat / slučovat do již exitujících témat.

Hlavním úkolem moderátorů diskusi NENÍ kontrola porušování Povinností. Proto se rozhodováni z tohoto úhlu pohledu na této úrovni děje jen ve zcela výjimečných případech. Zejména pak, jedná-li se o podezření ze zveřejnění nezákonného obsahu Uživatelem.

Vždy však pouze u příspěvků, na které byl Moderátor diskuse upozorněn pomocí systémových nástrojů přímo registrovanými Uživateli JeepForum.

Rozhodnutí moderátora diskuse je konečně.


5.3 Rozhodování Provozovatele
=================================================
Provozovatel může v případě potřeby použít kterýkoliv nástroj aktivující výše popisované mechanizmy a stavy.

Hlavním úkolem Provozovatele není kontrola porušování Povinností. Proto se rozhodováni na teto úrovni děje jen ve zcela výjimečných případech. Zejména pak, jedná-li se o podezření ze zveřejnění nezákonného obsahu Uživatelem.

Vždy však pouze na základě upozornění Moderátorů diskusí na žádost Policie nebo v případě zveřejnění nepovolené inzerce.6. Mechanizmy hodnocení Uživatelů

Každému z registrovaných Uživatelů může být jiným registrovaným Uživatelem uděleno hodnocení.
6.1 - Funkcí JeepForum „Poděkování za Příspěvek“
Tato funkce nemá vliv na omezení přímého přístupu k příspěvku.

6.2 - FFunkcí JeepForum „Ohodnocení Příspěvku“
Tato funkce má vliv na omezení přímého přístupu k příspěvku

6.3 - Funkcí Jeepforum „Ohodnocení Uživatele“
Tato funkce má vliv na omezení přímého přístupu k profilu Uživatele a všem jeho příspěvkům.

Udělená hodnocení jsou veřejná.7. Inzerce

Povolená inzerce
Na JeepForum je povolená soukromá, nekomerční inzerce Uživatelů v sekci JeepBazar.

Tolerována je také komerční inzerce pravidelných a aktivních Uživatelů JeepForum v jednotlivých diskusních příspěvcích v rozsahu zveřejnění jedné fotografie v příspěvku u probíhající diskuse a odkazu na možnost obstarání nebo vyrobení předmětné věci.

Ostatní formy inzerce jsou povoleny pouze se souhlasem Provozovatele.

Nepovolená inzerce bude odstraněna.8. Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení záruk.
Služby poskytované Provozovatelem jsou Uživateli poskytovány „tak jak jsou“. Provozovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Službou zprostředkovaných funkcí.
Provozovatel Uživateli zejména nezaručuje, že:
Služba bude dostupná nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.
Službou zprostředkované funkce budou plně funkční po celou dobu dostupnosti.
Službou zprostředkované funkce budou poskytovány bez chyb.
Službou zprostředkovaný Obsah JeepForum je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob.

Odpovědnost za škodu.
Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Provozovatel neposkytuje ohledně poskytování Služby žádné záruky, a že je proto poskytování Služby spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služby.
K tomu se Uživatel zejména zavazuje pravidelně vhodným způsobem zálohovat veškerý Obsah Uživatele a činit další vhodná opatření.

Provozovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu JeepForum či Obsahu Třetích osob.

Provozovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:

- nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost Služby
- ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Obsahu Uživatele, zejména dat, která Uživatel vložil do JeepForum
- za jakýkoliv následek způsobený poskytnutím nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci,
- jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany Hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu
- jakýkoliv jiný následek používání Služby,

Provozovatel i Uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost Provozovatele v souvislosti se Službami vůči Uživateli.

Odpovědnost podle zvláštních předpisů.
Provozovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele.
Odškodnění.
Uživatel se zavazuje odškodnit Provozovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.¨9. Závěrečná ustanovení

Komunikace.
Veškerá soukromá komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem iniciovaná některou ze stran musí být uskutečňována písemně, doručením soukromou správou do uživatelského profilu opačné ze zůčastněných stran zaregistrovaného na JeepForum.

Pro komunikaci směrem k Provozovateli lze použít výhradně uživatelský účet "HDroot s.r.o." registrovaný na JeepForum

Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k více Uživatelům může být Provozovatelem uskutečněna formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím veřejných zpráv JeepForum.

Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.

Ústní komunikace mezi Provozovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Provozovatele zejména prostřednictvím telefonního čísla +420734211386 a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci).

Rozhodné právo a kolizní normy.
Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službou se řídí právním řádem České republiky.

Řešení sporů.
Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Salvátorská klauzule.
Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Provozovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

Účinnost.
Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 28.11.2011